පිෂ්ට පරීක්ෂාව(අයඩීන් පරීක්ෂාව)

නිල්පාටට හුරු දම් පැහැයක් ලැබේ

ද්‍රාවනයේ පිෂ්ටය අඩංගුවේ